Karasu Belediye

Kanun ve Yönetmelikler

Kanun ve Yönetmelikler

Kanunlar

Basın Kanunu tıklayınız.


Devlet Memurları Kanunu tıklayınız.


İmar Kanunu tıklayınız.


İş Kanunu tıklayınız.


Kamu İhale Kanunu tıklayınız.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tıklayınız.


Tebligat Kanunu tıklayınız.


Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun tıklayınız.


Yönetmelikler

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği tıklayınız.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği tıklayınız.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tıklayınız.

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik tıklayınız.

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik tıklayınız.

Evlendirme Yönetmeliği tıklayınız.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği tıklayınız.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik tıklayınız.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği tıklayınız.

Mahalli İdarelerce Yürürlüğü Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği tıklayınız.

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.